Savivaldybės kontrolieriaus Sergejaus Mickevičiaus einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimą.
Vertinimo rodiklis: Įgyvendintas veiklos planas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Parengti ir pateikti 2020 metu tarnybos veiklos ataskaita savivaldybes tarybai.
Vertinimo rodiklis: Pateikta veiklos ataskaita.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-01
3 užduotis: Parengti, pateikti savivaldybės tarybai išvadą ir ataskaitą dėl Ignalinos rajono savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų bei turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo.
Vertinimo rodiklis: Pateikta išvada ir audito ataskaita.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-15

Vyresniosios patarėjos Dianos Navikienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Atlikti Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir
savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito programoje suplanuotas audito procedūras.
Vertinimo rodiklis: Darbo dokumentų parengimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-15
2 užduotis: Parengti ir pateikti Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės
kontrolieriui Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos apskaitos politiką.
Vertinimo rodiklis: Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos apskaitos politikos
parengimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-06-30
3 užduotis: Tobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.
Vertinimo rodiklis: Dalyvavimas mokymuose ir seminaruose (ne mažiau 40 ak. val. per einamuosius
metus).
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31