Tarnybos funkcijos

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybai atskaitingas juridinis asmuo. Tarnyba yra kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Misija

Tarnybos misija – padėti Ignalinos rajono savivaldybei valdyti finansus ir turtą, skatinti aukščiausiųjų finansų valdymo standartų įgyvendinimą vietos savivaldos sektoriuje bei efektyvų viešųjų paslaugų teikimą visuomenei.

Strateginis veiklos tikslas

Tarnybos strateginis veiklos tikslas – didinti savivaldoje viešojo sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomenei.

Vertybės

Tarnybos vertybės: nepriklausomumas, kompetencija, viešumas, objektyvumas, profesionalumas, santykiai su audituojamaisiais subjektais pagrįsti pagarba ir pasitikėjimu.