Apie Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitą

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybai atskaitingas juridinis asmuo. Tarnyba yra kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Tarnybos misija – padėti savivaldybei išmaniai valdyti turimus išteklius ir kurti didesnę naudą visuomenei.

Ataskaitiniu laikotarpiu tarnyboje darbą pradėjo du valstybės tarnautojai. Nuo 2020 m. liepos 20 d. pareigas pradėjo eiti Savivaldybės kontrolierius, o nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. į laisvą pareigybę (tarnybinio kaitumo būdu) buvo priimta valstybės tarnautoja. Tarnybos darbuotojai nuolat tobulina žinias, kelia kvalifikaciją, domisi gerąja praktika audito srityje ir ją pritaiko savo kasdieniniame darbe.

Ignalinos kontrolės ir audito tarnyba 2020 m. atliko 2019 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninė veiklos auditą. Ataskaitiniais metais tarnyba taip pat pateikė išvadas dėl ilgalaikės iki 2372,3 tūkst. Eur paskolos anksčiau paimtoms paskoloms refinansuotiir dėl trumpalaikės iki 1500 tūkst. Eur paskolos iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti. 2020 m. pradėtas konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas ir UAB Ignalinos autobusų parko veiklos auditas.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir toliau sieks prisidėti prie teigiamų pokyčių Ignalinos rajono savivaldybėje, lemiančių skaidrų, racionalų ir ekonomišką išteklių valdymą. Daugiau informacijos apie Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba veiklą bei susipažinti su atliktais auditais ar pateiktomis išvadomis galima interneto svetainėje www.ignalinakontrole.lt.